Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất cập nhật 2021

khi thực hiện thanh lý các loại hợp đồng như hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê xe, hợp đồng thuê tài sản, hay các dịch vụ khác thì rất cần biên bản thanh lý hợp đồng. khi thanh lý cần lập một biên bản thanh lý hợp đồng riêng cho mỗi loại hợp đồng, để xác nhận việc các bên đã hoàn thiện
bổn phận với nhau và không phát sinh tranh chấp pháp lý về sau. hiện nay cũng có nhiều mẫu biên bản khác nhau, dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật mẫu mới nhất cho bạn đọc.

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất cập nhật 2021

mẫu biên bạn dạng thanh lý hợp đồng mới nhất cập nhật 2021

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng
bình thường

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – độc lập – hạnh  phúc

————–o0o ————-

biÊn bẢn thanh lÝ hỢp ĐỒng

số: …………………../tlhĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ……….. Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:BÊN A: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….số
máy tính bảng        : …………………………………… fax: ………………………………………………MST                     : …………………………………………………………………………………………. BÊN B: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………………………………………….Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….số laptop        : ……………………………………………… fax: ……………………………………MST                     : …………………………………………………………………………………………. hai bên thống nhất ký biên
phiên bản thanh lý hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau: ĐIỀU 1:bên b đã tiến hành …………… cho bên a theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……. ĐiỀu 2: giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau: giá trị hợp đồng trước thuế: …….………………………………………………………………… Thuế VAT: …………………………………………………………………………………………… giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên …………………………………. ĐIỀU 3:bên a đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho bên b theo như quy định tại Điều 2 của biên
phiên bản này.Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý giống hệt. 

                        ĐẠi diỆn bÊn a                                                   ĐẠi diỆn bÊn b

                            giám đốc                                                                 giám đốc

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chung

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng
bình thường

Đọc thêm:

biên bạn dạng thanh lý hợp đồng thuê nhà

khi thuê nhà xong dọn đi, bạn cần ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và trả nhà cho người cho thuê. Đây không chỉ là giấy tờ pháp lý mà còn là chứng từ đảm bảo rằng bạn chắc chắn đã không còn nghĩa vụ với ngôi nhà này về sau. dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được chúng tôi cập nhật mới nhất năm 2021.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – tự do – hạnh  phúc

————–o0o ————-

hỢp ĐỒng thanh lÝ hỢp ĐỒng thuÊ nhÀ

Số: ……………………/HĐTLTN(Căn nhà số : ………. đường ………………………….. phường ………………….. quận ……………………….)– Căn cứ Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng thuê nhà.chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

bên cho thuê nhà (gọi tắt là bên a):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..Địa chỉ tầm thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

bên thuê nhà (gọi tắt là bên b):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………….Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………………….giấy chứng nhận đăng ký sợ hãi doanh:…………………………………………………………………………Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..Địa chỉ xoàng trú:………………………………………………………………………………………………..làm đại diện theo giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số …………………….. ngày ……… tháng ……… năm ……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:Điều 1. hai bên cùng đồng ý chấm
chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày  ….. tháng ….. năm…..Điều 2. bên a xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và bên b đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho bên a. mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết hoàn thành.Điều 3. hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.Điều 4. kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và phòng công chứng số ……………thành phố  biển chí minh chứng nhận, hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.hợp đồng được lập thành ………. bản, mỗi bạn dạng ………… trang, mỗi bên giữ 01
phiên bản, phòng công chứng số………. lưu 01 bản.Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày ……….. tháng ……….. năm …….

bên a                                                                       bên b

(ký và ghi rõ họ và tên)                                                (ký và ghi rõ họ và tên)

biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

biên
phiên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe

khi 2 bên xong xuôi việc thuê xe trước thời hạn đã được giao kết trong hợp đồng. cả bên thuê và bên cho thuê đều nên lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe. Điều này giúp chứng tỏ rằng cả bên thuê cũng như bên cho thuê đều đồng thuận việc chấm dứt hợp đồng thuê xe trước thời hạn, tránh khỏi các rắc rối sau này nếu có. mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe được chúng tôi biên soạn chi tiết theo quy định pháp luật mới nhất.

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt namĐộc lập – tự do – hạnh phúc————————

……………., ngày …tháng….năm……..

biÊn bẢn thanh lÝ hỢp ĐỒng thuÊ xe Ô tÔ

căn cứ vào hợp đồng thuê xe số ………………………..tại …………………….chúng tôi gồm:i/ Đại diện bên a (bên thuê xe)bên thuê xe [tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:…………………………………………………Đại diện là Ông/Bà …………………………………………Chức vụ:……………………………………..Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: ………………………………..Fax:……………………………………………………………….Số tài khoản: …………………………….Tại Ngân hàng:………………………………………………….ii/ Đại diện bên b (chủ xe/cho thuê xe)bên cho thuê xe [tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]:……………………………………….Đại diện là Ông/Bà:………………………………………..Chức vụ:……………………………………….Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………Điện thoại:………………………………… Fax:………………………………………………………………Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..Số tài khoản:……………………………… Tại Ngân hàng:……………………………………………….hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:thanh lý hợp đồng thuê xe:…………………………………………………………………………………Biển kiểm soát:………………………………………………………………………………………………..Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền:………………………………………………………………………………………….bên b đã phục vụ đầy đủ, đon đả và đã nhận đủ số tiền:…………………………………………………………thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý giống hệt, mỗi bên giữ 01 bản.

bên a                                                                       bên b

(ký và ghi rõ họ và tên)                                                (ký và ghi rõ họ và tên)

biên bạn dạng thanh lý hợp đồng thuê xe

biên bạn dạng thanh lý hợp đồng thuê xe

Đọc thêm:

biên
phiên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

về bản chất, biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ là văn bản chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được biểu lộ trong hợp đồng. hợp đồng là sự thỏa thuận mà các bên sử dụng để ràng buộc về một vấn đề nào đó bất kỳ, nội dung của hợp đồng sẽ khác nhau tùy theo sự thỏa thuận của các bên. chính vì thế, việc thỏa thuận thanh lý hợp đồng cũng sẽ có hững sự khác nhau tùy theo từng đối tượng của hợp đồng.

cỘng hoÀ xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – độc lập – hạnh phúc

—-o0o—–

biÊn bẢn thanh lÝ hỢp ĐỒng dỊch vỤ 

– Căn cứ hợp đồng … ký ngày … tháng …năm ..- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty … Hôm nay, ngày … tháng… năm …., chúng tôi gồm: Chúng tôi gồm: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):CÔNG TY ….Địa chỉ: ….Đại diện: Ông …chức vụ: tổng rét mướtm đốc/ rét mướtm đốc BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):CÔNG TY… Địa chỉ:Đại diện:  Ông ….chức vụ: tổng lạnh lẽom đốc/ rétm đốc Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau: 1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày … 2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ……………………………………..).hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….biên bản được lập thành 4 bạn dạng, mỗi bên giữ 2 bản.         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

biên bạn dạng thanh lý hợp đồng dịch vụ

biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

download tải mẫu hướng dẫn cách viết mẫu biên bạn dạng thanh lý hợp đồng dịch vụ tại đâyhy vọng với những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trên đây mà ahayne.com chia sẻ các bạn đã tìm được mẫu biên bản đúng mục đích sử dụng. mỗi mẫu biên bản sẽ có những đặc trưng khác nhau, các bạn có thể dựa vào mẫu chung để đưa ra loại phù hợp với nhu cầu của mình. 

Các nhà cung cấp nổi bật

Danh sách mã khuyến mại

Trên trang
Trên trang
Mẹo Hay - Tags: ,